Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej i związane z tym rozliczenia

Jedną z obecnie prowadzonych przez Kancelarię spraw jest sprawa dotycząca wystąpienia ze spółki jawnej jednego z jej wspólników i realizacji przysługujących mu w związku z tym roszczeń. Występujący wspólnik jest bowiem uprawniony do żądania wypłaty zysku z działalności spółki za minione lata, który nie został z nim jeszcze rozliczony, może również domagać się uczestniczenia w zysku ze spraw niezakończonych i w tym zakresie przysługuje mu prawo żądania wyjaśnień, rachunków oraz podziału zysku z końcem każdego roku obrotowego. Istotną kwestią jest również rozliczenie udziału kapitałowego występującego wspólnika. Zgodnie art. 65 Kodeksu spółek handlowych w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika oznacza się na podstawie osobnego bilansu uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki, a jako dzień bilansowy przyjąć należy ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia. W sytuacji, kiedy wystąpienie wspólnika ze spółki, jest wynikiem istniejącego w spółce konfliktu, najczęściej nie można liczyć na współpracę ze strony spółki, która odmawia sporządzenia wspomnianego bilansu bądź ogranicza byłemu wspólnikowi dostęp do dokumentów księgowych spółki, na podstawie których mógłby on zlecić sporządzenie bilansu. Wówczas konieczne staje się skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, by występujący wspólnik uzyskał należne mu od spółki świadczenia. Kancelaria współpracując z biegłym rewidentem, oferuje pomoc zarówno w negocjacjach przedsądowych, jak i prowadzeniu spraw przed sądem.

Obsługa transakcji – podpisana umowa na 35 mln zł

Kancelaria obsługiwała inwestora w procesie negocjowania kompleksowej umowy z generalnym wykonawcą inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjno magazynowej z częścią biurową i socjalną. Prawnicy kancelarii wspierali inwestora w procesie wielomiesięcznych negocjacji i przygotowania dokumentacji. Wartość kontraktu przekracza 35 milionów złotych. Liderem zespołu była adw. Sara Til Dąbrowska.

Służebność drogi koniecznej – ostatnia szansa inwestora

Na zlecenie właścicieli szeregu działek budowlanych w jednej z podpoznańskich gmin kancelaria przygotowuje wniosek do sądu rejonowego o ustanowienie służebności drogi koniecznej, bez której niemożliwy jest pełny dojazd do działek inwestorów. Istniejąca droga wewnętrzna jest zbyt wąska, aby zapewnić nieruchomości władnącej prawidłowy i zgodny z prawem budowlanym dojazd do planowanych obiektów budowlanych, dlatego konieczne jest ustanowienie służebności drogi koniecznej polegającej na poszerzeniu istniejącej drogi wewnętrznej należącej do klientów. Jeżeli negocjacje z właścicielem nieruchomości sąsiednich nie przyniosą konstruktywnych rozwiązań, jedynym wyjściem pozostanie wszczęcie postępowania sądowego.

Prawa autorskie – naruszenia w Niemczech

Na zlecenie polskich projektantów mec. Tomasz Przybecki wystąpił przeciwko niemieckiej spółce w związku z naruszeniem przez nią praw autorskich do projektów koncepcyjnych wystroju sieci restauracji. W toku negocjacji z prawnikami niemieckimi udało się wypracować korzystną ugodę, bez konieczności występowania na drogę sądową.

Festiwal w Cannes - obsługiwane przez nas produkcje filmowe.