Odszkodowanie za plan miejscowy

W imieniu właścicieli nieruchomości kancelaria rozpoczęła działania zmierzające do uzyskania odszkodowania od Miasta Poznań. Nieruchomość po wprowadzeniu nowego miejscowego planu zagospodarowania na przestrzennego utraciła przeznaczenie pod zabudowę mieszkalno-usługową, przewidziane w planie miejscowym ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania z 1994 roku, przez co znacząco straciła na wartości. Ostatecznie – niezależnie od zapisów wprowadzonego planu miejscowego – nieruchomość wywłaszczono na podstawie tzw. specustawy drogowej, a właścicielowi wypłacono odszkodowanie jak za działkę pozbawioną możliwości zabudowy. Po przygotowaniu przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego, kancelaria złożyła wniosek o wypłatę odszkodowania przysługującego na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na kwotę ponad 600 tysięcy złotych. Jeżeli miasto nie zdecyduje się dobrowolnie wypłacić odszkodowania, konieczne będzie wniesienie do sądu pozwu o zapłatę przez Miasto Poznań odszkodowania  za rzeczywistą szkodę poniesioną w związku z uchwaleniem planu miejscowego.

Warunki zabudowy – rozprawa przed WSA

Dzisiaj odbyła się rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi klientów kancelarii na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji deweloperskiej polegającej na realizacji budynków wielorodzinnych. W obszernej skardze podniesionych zostało wiele zarzutów formalnych i materialnych. Prawnicy kancelarii kwestionują w szczególności arbitralny sposób wyznaczenia obszaru analizowanego, nieprawidłowe określenie kontynuacji linii zabudowy oraz niesłuszne przyjęcie kontynuacji funkcji i cech planowanej zabudowy, która w rażący sposób odbiega od zabudowy jednorodzinnej położonej w najbliższym sąsiedztwie.W skardze kwestionowane jest również zapewnienie przez inwestora uzbrojenia terenu (art. 61 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), ponieważ przedłożona przez inwestora umowa przedwstępna z odbiorcą ścieków wygasała dwa tygodnie po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, co w ocenie kancelarii czyni zapewnienie mediów iluzorycznym. W sferze formalnej w skardze podniesiono również nieprawidłowość załączników do decyzji polegającą na tym, że mapy stanowiące załączniki graficzne nie były zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a mianowicie nie miały odpowiedniej skali (1:500 lub 1:1000). Wyrok zostanie ogłoszony w przyszłym tygodniu.

Zagospodarowanie przestrzenne – reprezentacja mieszkańców w sporze z deweloperem

Kancelaria podjęła się reprezentacji mieszkańców domów jednorodzinnych zagrożonych lokalizacją osiedla deweloperskiego w Poznaniu. Na obecnym etapie sporu przeprowadzona została analiza zasadności wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a w dalszej kolejności wniesione zostanie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Równolegle prowadzone są rozmowy z inwestorem.

Zagospodarowanie przestrzenne – warunki zabudowy dla dużych osiedli

Kancelaria wniosła odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Poznania odmawiającej wydania warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie osiedla domów jednorodzinnych na ponad 130 działkach. Łączny obszar analizowany wyznaczony zgodnie z przepisami wyniósł ponad 1000 ha. Sprawa jest wielowątkowa i prawnie złożona. W szczególności przedmiotem zainteresowania prawników kancelarii było uzasadnienie dopuszczalności lokalizacji inwestycji na wielu działkach oraz zdefiniowanie przesłanej kontynuacji funkcji i linii zabudowy dla niestandardowej inwestycji.

Zagospodarowanie przestrzenne – Plac Biskupi w Krakowie

Kancelaria podjęła się reprezentacji mieszkańców Placu Biskupiego w Krakowie w sporze administracyjnym dotyczącym warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu podziemnego. Przygotowane zostało odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jest to ponowne postępowanie po korzystnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. W sprawie występuje wiele ciekawych zagadnień z zakresu postępowania administracyjnego. W szczególności nasi prawnicy kwestionują dopuszczalność wydania decyzji WZ przez organ wykonawczy gminy, w sytuacji gdy ta sama gmina jest inwestorem. Mimo zarzutów formułowanych przez kancelarię decyzja została ponownie wydana przez organ, który orzekał we własnej sprawie. Przedmiotem odwołania jest również naruszenie szeregu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zagospodarowanie przestrzenne – opinia prawna dla dewelopera

Mec. Tomasz Przybecki na zlecenie poznańskiego dewelopera przygotował opinię prawną w zakresie dopuszczalności wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla inwestycji polegającej na rewitalizacji i rozbudowie budynku mieszkalnego. Jednym z kluczowych zagadnień była określenie zasad ustalania przez organ administracji urbanistycznej dopuszczalnego procentu zabudowy działki, a w szczególności czy parametr musi być zawsze pochodną średniego procentu w obszarze analizowanym, czy też możliwe jest jego ustalenie w oparciu o inne kryteria.

Zagospodarowanie przestrzenne – opinia prawna

Mec. Tomasz Przybecki na zlecenie warszawskiej spółki akcyjnej przygotował opinię prawną w zakresie dopuszczalności wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej. Jednym z kluczowych zagadnień była wykładnia przesłanki „kontynuacji funkcji zabudowy”, o której mowa w art. 61 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Warunki zabudowy – skarga do WSA

Na zlecenie klientów – właścicieli nieruchomości w Krakowie przygotowana została skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję samorządowego kolegium odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję prezydenta miasta o warunkach zabudowy dla budowy parkingu podziemnego. Większość zarzutów dotyczy kwestii związanych z prawem ochrony środowiska, jednak odrębnym zagadnieniem prawny jest czy decyzję o warunkach zabudowy może wydać organ gminy, która jest jednocześnie inwestorem (podmiotem występującym o decyzję WZ). W ocenie prawników kancelarii doszło do niedopuszczalnej sytuacji, gdzie organ administracji orzeka we własnej sprawie. O słuszności zarzutów zadecyduje sąd.

Przekształcenia spółek - wzmożony ruch przez Nowym Ładem?