Odszkodowanie za plan miejscowy – nowa sprawa

Kancelaria zawarła umowę z nowymi klientami na poprowadzenie sprawy przeciwko dużej gminie miejskiej o zapłatę odszkodowania o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Szkoda polega na uniemożliwieniu właścicielowi korzystania z nieruchomości w dotychczasowy sposób wskutek wejścia w życie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. We współpracy z rzeczoznawcami majątkowymi ustalana jest wysokość odszkodowania. Następnie przygotowany zostanie pozew.

Zagospodarowanie przestrzenne – wygrana przed Sądem Apelacyjnym

Dzisiaj zapadł korzystny wyrok w sprawie klientki kancelarii przeciwko jednej z podpoznańskich gmin w sprawie o odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sąd Apelacyjny potwierdził stanowisko powódki, że dla ustalenia czy doszło do zmiany sposobu korzystania z nieruchomości nie ma znaczenia faktyczna możliwość zabudowy działki, ale sama jej zmiana przeznaczenia. Ponadto potwierdzony został pogląd, że możliwe jest dochodzenie roszczeń z art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tylko co do jednej z kilku działek wpisanych do księgi wieczystej oraz że roszczenia tego typu mogą być przedmiotem przelewu.

Odszkodowanie za plan miejscowy – wygrana w I instancji

Wygraną zakończyło się postępowania przed Sądem Okręgowym w Poznaniu prowadzone w imieniu klientki przeciwko jednej z podpoznańskich gmin o odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości wskutek uchwalenia niekorzystnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sprawa jest skomplikowana ze względu na fakt, że odszkodowanie dotyczy jednej z działek objętych większą księgą wieczystą, a nadto między datą uchwalenia planu a datą wystąpienia z roszczeniami doszło do szeregu czynności prawnych dotyczących przedmiotowej nieruchomości, w tym działu spadku. Sąd Okręgowy podzielił argumentację zawartą w pozwie, że można dochodzić odszkodowania tylko co do jednej z działek ujętych w księdze wieczystej. Wyrok jest nieprawomocny.

Odszkodowanie za plan miejscowy – przygotowanie pozwu

Kancelaria po konsultacjach z rzeczoznawcami przygotowała pozew przeciwko jednej z podpoznańskich gmin o odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Zapisy nowego planu miejscowego uniemożliwiają korzystanie przez klientów z ich nieruchomości w dotychczasowy sposób. Ponieważ negocjacje z gminą nie doprowadziły do zawarcia ugody konieczne stało się wystąpienie do sądu.

Rozliczenie kamienicy - nowy klient