Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną firm i osób fizycznych, zarówno na zasadzie stałej współpracy, jak i prowadzenia indywidualnych spraw w większości dziedzin prawa. W codziennej pracy współpracujemy z rzeczoznawcami, doradcami podatkowymi, notariuszami i specjalistami z wielu dziedzin. Zapewniamy obsługę prawną w języku niemieckim i angielskim

Poruszamy się biegle w wielu obszarach prawa, istnieją jednak dziedziny, które dominują w działalności kancelarii. Należą do nich:

Column 1

 • bieżące doradztwo dla podmiotów gospodarczych,
 • sporządzanie i opiniowanie umów i dokumentów handlowych,
 • zakładanie, rejestrowanie, przekształcanie spółek, w tym przygotowanie uchwał i pozostałej dokumentacji oraz reprezentacja w Krajowym Rejestrze Sądowym, rejestracja fundacji i stowarzyszeń, optymalizacja podatkowa,
 • prowadzenie sporów przed sądami administracyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem spraw podatkowych,
 • sądowe egzekwowanie należności na rzecz podmiotów gospodarczych,
 • prowadzenie wszystkich spraw sądowych związanych z działalnością podmiotu gospodarczego, sprawy trudne, wielowątkowe i nietypowe,
 • due diligence przedsiębiorstw,
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
 • obsługa prawna procesu inwestycyjnego na wszystkich etapach, w tym: decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, umowy o prace projektowe, zastępstwo, inwestycyjne, generalne wykonawstwo, podwykonawstwo, spory na tle wykonywania umów,
 • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym we wszystkich instancjach oraz przed sądami administracyjnymi,
 • due diligence (audyt prawny) nieruchomości inwestycyjnych przed zawarciem transakcji,
 • zaskarżanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie opinii prawnych,
 • odszkodowania za spadek wartości nieruchomości spowodowany uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • opłaty planistyczne i adiacenckie – doradztwo, reprezentacja właścicieli nieruchomości w postępowaniu administracyjnym i sądowo administracyjnym w celu zmniejszenia lub uchylenia opłat,
 • odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, reprezentacja w negocjacjach i postępowaniu administracyjnym,
 • wywłaszczenia – reprezentacja w postępowaniu administracyjnym oraz w sprawie odszkodowań za wywłaszczenia,
 • obsługa prawna transakcji w obrocie nieruchomościami, zabezpieczenie transakcji, aspekty podatkowe, reprezentacja w sporach na tle wykonania umów,
 • reprezentacja w sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości, wyodrębnianie lokali, podział nieruchomości, reprezentacja w sporach prawnych pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości,
 • obsługa właścicieli kamienic i zarządców nieruchomości – sądowe egzekwowanie należności czynszowych, sprawy eksmisyjne, zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych,
 • odszkodowanie od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego - reprezentacja przed sądem,
 • pomoc prawna w przypadku umów przedwstępnych i deweloperskich,
 • reprezentacja w sprawach o zasiedzenie,
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, aktualizacja stanu prawnego ksiąg wieczystych,
 • obsługa prawna najmu wielkopowierzchniowego, opiniowanie umów, spory sądowe,
 • wszystkie nietypowe i skomplikowane sprawy dotyczące nieruchomości.
 • służebność przesyłu – reprezentacja właścicieli nieruchomości w sporze z przedsiębiorstwami przesyłowymi, uzyskiwanie odszkodowań za zajęcie nieruchomości,
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • wykup nieruchomości.

Column 2

 • kompleksowa obsługa produkcji filmowych i firm producenckich - dostosowanie struktury do charakteru produkcji, przygotowanie i negocjowanie umów (dystrybucja, koprodukcja, nabycie praw do scenariusza/adaptacji, utworów muzycznych, reżyseria, prawa pokrewne od artystów wykonawców), konsultacje na etapie przedprodukcji i developmentu.
 • clearing praw na potrzeby produkcji filmowych, tv i działalności wydawniczej,
 • obsługa pracowni architektonicznych i firm designerskich – przygotowanie i opiniowanie umów, prawne ściganie naruszeń praw autorskich oraz pomoc prawna w sporze z inwestorem,
 • reprezentacja artystów w zakresie naruszeń praw autorskich,
 • reprezentacja w sprawach o naruszenie dóbr osobistych i ochronę wizerunku,
 • zabezpieczenie własności intelektualnej w Internecie, ściganie naruszeń,
 • obrona w sprawach o naruszenie znaków towarowych i praw autorskich,
 • doradztwo w zakresie e-commerce i e-rozrywki,
 • spory o domeny internetowe.
 • zwrot nieruchomości wywłaszczonych, znacjonalizowanych oraz przejętych na podstawie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej – reprezentacja przed organami, administracji, sądami administracyjnymi i powszechnymi, doradztwo na rzecz byłych właścicieli i ich spadkobierców,
 • zwrot znacjonalizowanych ruchomości (dzieła sztuki, meble etc.) oraz innych aktywów (akcje, bony skarbowe) – reprezentacja w negocjacjach i postępowaniach sądowych,
 • regulowanie stanów prawnych w księgach wieczystych i pomoc prawna w sprawach spadkowych, w tym prowadzonych za granicą,
 • obsługa prawna obrotu gruntami rolnymi, reprezentacja w kontaktach z ANR, pomoc prawna przy wykupie gruntów przez spadkobierców byłych właścicieli ziemskich.
 • stwierdzenie nabycia spadku – reprezentacja w postępowaniu sądowym,
 • dział spadku – reprezentacja w negocjacjach i postępowaniu sądowym,
 • regulowanie stanów prawnych w księgach wieczystych,
 • sprawy o zachowek – reprezentacja w postępowaniu sądowym,
 • ustalanie kręgu spadkobierców i reprezentacja w postępowaniach spadkowych za granicą.
 • obrona w sprawach karnych gospodarczych (m.in. oszustwo, działanie na szkodę spółki, przywłaszczenie),
 • obrona w sprawach przestępstw urzędniczych i menedżerskich,
 • obrona przedsiębiorcy w sprawach na podstawie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych,
 • reprezentacja w sprawach z oskarżenia prywatnego (m. in. zniesławienie, znieważenie),
 • obrona w sprawach karno-skarbowych oraz wykroczeniowych.

Zespol_intro_1

Absolwent Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. W latach 2000-2005 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2001-2003 studia socjologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2003-2004 stypendium zagraniczne na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Zurychu (Szwajcaria). W roku 2005 przyjęty na aplikację sądową.

Zespol_intro_2

W latach 2006-2009 odbył aplikację adwokacką przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej, zakończoną egzaminem adwokackim. Karierę prawniczą rozpoczął w 2003 roku, najpierw w jednej z renomowanych kancelarii poznańskich, a od 2010 roku we własnej kancelarii. W kancelarii nadzoruje pion zajmujący się nieruchomościami i procesem inwestycyjnym oraz dział prawa własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem rynku filmowego. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Prywatnie zajmuje go gra w tenisa, piłkę nożną i czytanie.

Sara Til Dąbrowska, adwokat
sara.dabrowska@przybecki.pl
Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską poświęciła zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego i zamówień publicznych. Odbyła aplikację adwokacką przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej zakończoną egzaminem adwokackim w 2013 roku. W kancelarii zajmuje się głównie procesami gospodarczymi oraz prawem nieruchomości. Posługuje się językiem angielskim.
Marta Ceglarz-Borowska, adwokat
m.ceglarz@przybecki.pl
Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uprawnienia adwokata uzyskała w 2011 roku. Od 2018 roku z zespole naszej kancelarii, gdzie zajmuje się obsługą sporów sądowych, zagadnieniami dotyczącymi nieruchomości i prawem karnym. Posługuje się językiem angielskim.
Monika Ratajczak, radca prawny
m.ratajczak@przybecki.pl
Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2016-2019 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, zakończoną pozytywnie złożonym egzaminem radcowskim. Ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji organizowane przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W kancelarii doradza w sprawach z zakresu własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji, ochrony konkurencji i konsumentów, dóbr osobistych i zobowiązań oraz przy zawieraniu umów (w szczególności w zakresie IT oraz w zakresie produkcji filmowej).Posługuje się językiem angielskim oraz francuskim.
Joanna Suliga, adwokat
j.suliga@przybecki.pl
Absolwentka prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa nieruchomości, w tym reprywatyzacją oraz obsługą firm deweloperskich. Posługuje się językiem angielskim. Utytułowana zawodniczka w jeździectwie i talent muzyczny.
Magdalena Wilczyńska, aplikantka adwokacka
m.wilczynska@przybecki.pl
Absolwentka prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii zajmuje się zagadnieniami związanymi z własnością intelektualną, obsługą przedsiębiorstw oraz najmem. Posługuje się językiem angielskim.
Aleksandra Urbańska, aplikantka radcowska
a.urbanska@przybecki.pl
Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od stycznia 2021 roku aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. W kancelarii zajmuje się zagadnieniami związanymi z obsługą przedsiębiorców, prawem rzeczowym, prawem nieruchomości. Posługuje się językiem angielskim.
Oskar Dziok, aplikant radcowski
o.dziok@przybecki.pl
Absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od stycznia 2021 roku aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. W kancelarii zajmuje się zagadnieniami związanymi z obsługą przedsiębiorców, prawem handlowym i zagadnieniami związanymi z Krajowym Rejestrem Sądowy. Pasjonat rugby. Posługuje się językiem angielskim.
Filip Biskupski, legal assistant
f.biskupski@przybecki.pl
Student prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii zajmuje się sprawami związanymi z prawem gospodarczym.
Zofia Barełkowska, legal assistant
z.barelkowska@przybecki.pl
Studentka prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii zajmuje się sprawami związanymi z prawem własności intelektualnej i produkcją filmową.

Maria Nowakowska, office manager
m.nowakowska@przybecki.pl
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii zarządza częścią administracyjną, odpowiada za rozliczenia. Posługuje się językiem angielskim.
Katarzyna Pietrzak, office assistant
k.pietrzak@przybecki.pl
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii jest odpowiedzialna za kontakt z klientami, frontdesk i organizację biura. Posługuje się językiem angielskim.
Filip Błaszczyk, adwokat
f.blaszczyk@przybecki.pl
Absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył aplikację adwokacką przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej zakończoną egzaminem adwokackim w 2020 roku. Zewnętrzny współpracownik kancelarii, specjalista w zakresie postępowań administracyjnych, prawa budowlanego i reprywatyzacji. Posługuje się językiem angielskim.

W tym dziale prezentowane są najciekawsze sprawy, charakterystyczne dla profilu kancelarii i działań podejmowanych przez naszych prawników.

Warunki zabudowy – proinwestorskie orzeczenie

Wyrokiem z dnia 24 sierpnia 2022 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uwzględnił skargę złożoną przez prawników kancelarii i uchylił decyzje organów obu instancji odmawiające wydania warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hotelu. Organy administracji budowlanej nie dopuszczały takiej inwestycji, wskazując na brak możliwości wyznaczenia nowej linii zabudowy oraz konieczność zachowania ładu przestrzennego w okolicy jeziora. Sąd zaprezentował odmienny punkt widzenia, słusznie wywodząc, że decyzja o warunkach zabudowy stanowi akt administracyjny związany, a nie uznaniowy, a zatem „(…) organ administracji publicznej w sprawie o ustalenie warunków zabudowy nie ma uprawnień kształtujących (takich jakie przysługiwałyby mu przy realizacji władztwa planistycznego) i ma obowiązek załatwić wniosek pozytywnie, gdy stwierdzi brak naruszenia przepisów prawa w tym spełnienia warunku dobrego sąsiedztwa.”  Wójt/burmistrz/prezydent nie może zatem odmówić wydania warunków zabudowy, powołując się na ogólne, pozaustawowe przesłanki albo ogólną definicję ładu przestrzennego – te pojęcie podlega bowiem ochronie w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sąd w korzystnym dla naszego Klienta wyroku podkreślił również, że „celem decyzji o warunkach zabudowy nie jest kształtowanie ładu przestrzennego, a jedynie ustalenie czy w świetle zastanego sposobu zabudowania działek w obszarze analizowanym dopuszczalna jest zabudowa proponowana przez inwestora”. Zgodzić należy się, że optymalnym narzędziem do kształtowania ładu przestrzennego jest plan miejscowy. Jeżeli jednak dana gmina planu nie uchwaliła, to nie może tylnimi drzwiami, w ramach orzekania o warunkach zabudowy, prowadzić szerokiej polityki przestrzennej. I o tym jest właśnie komentowane orzeczenie. 

Konflikty współwłaścicieli – wyrok sądu

Wczoraj sąd rejonowy uwzględnił powództwo naszego klienta, który pozwał współwłaścicielkę nieruchomości o złożenie rachunku z zarządu nieruchomościami wspólnymi. Kilka lat temu współwłaściciele ustalili, że zarząd wspólnymi nieruchomościami będzie sprawowała jedna z nich samodzielnie. Po kilku latach nasz klient zauważył pewne nieprawidłowości w prowadzeniu zarządu. Początkowo prawnicy z naszej kancelarii próbowali uzyskać wyjaśnienia i szczegółowe sprawozdanie z zarządu nieruchomościami w trybie negocjacji, jednak nie przyniosło to rezultatu. Finalnie prawnicy z naszej Kancelarii złożyli pozew o zobowiązanie do złożenia sprawozdania z zarządu nieruchomościami za cały okres jego sprawowania. Roszczenie zostało oparte na art. 208 Kodeksu cywilnego. W pozwie oraz podczas rozprawy prawnicy z naszej Kancelarii celnie argumentowali, że druga współwłaścicielka sprawowała zarząd oraz, że przez cały ten okres nie składała naszemu klientowi rachunku z zarządu. Mimo kontrargumentacji pełnomocników pozwanej, którzy wskazywali, że współwłaściciele nie zawarli pisemnej umowy o powierzeniu zarządu nad nieruchomościami, przez co pozwana nie jest związana do składania rachunku z zarządu, Sąd uwzględnił powództwo. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd zgodził się z argumentacją podniesioną przez naszych prawników i podkreślił, że w tym postępowaniu badaniu podlega jedynie fakt sprawowania zarządu nad nieruchomościami. Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy pozostają okoliczności i podstawa powierzenia zarządu jak i to czy w trakcie jego sprawowania inni współwłaściciele mieli dostęp do nieruchomości. Sąd zobowiązał pozwaną do złożenia rachunku z zarządu na piśmie za cały okres jego sprawowania. Rachunek ma obejmować zestawienie podejmowanych czynności oraz wpływów i wydatków wraz z potrzebnymi dowodami księgowymi.

Festiwal w Cannes – obsługiwane przez nas produkcje filmowe.

Kancelaria zajmowała się obsługą prawną produkcji filmowych, które pojawią się w 2022 roku na festiwalu filmowym w Cannes. Pierwszym z nich jest  „Silent Twins” w reżyserii  Agnieszki Smoczyńskiej, który opowiada o historii walijskich bliźniaczek porozumiewających się ze sobą telepatycznie. Film zawalczy w sekcji konkursowej Un Certain Regard, która ma na celu wyłonienie ekranizacji wyróżniającej się nieoczywistym spojrzeniem na świat i oryginalnym stylem. Drugim filmem jest  „EO” w reżyserii Jerzego Skolimowskiego, opowiadający historię osła przemierzającego drogę z polskiego cyrku do włoskiej rzeźni. Obraz ten nawiązuje do klasyka kinowego Roberta Bressona „Na los szczęścia, Baltazarze!” Film znalazł się wśród 18-stu kandydatów walczących o Złotą Palmę – czyli najwyższą nagrodę przyznawaną najlepszemu filmowi na festiwalu.

 

 

 

Odszkodowania za drogi – kolejna decyzja dla klienta

W ostatnim czasie Kancelaria po raz kolejny reprezentowała właściciela działek gruntu, które zostały przejęte przez Skarb Państwa pod drogi publiczne, w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek naszego klienta. Tym razem sprawa dotyczyła przejęcia działek gruntu przez gminę Rokietnica. Wywłaszczenie gruntu pod drogę publiczną następuje za zapłatą odszkodowania. Celem ustalenia wysokości odszkodowania, odbyły się negocjacje między dotychczasowym właścicielem działek a gminą, które jednak nie pozwoliły na uzyskanie satysfakcjonującej kwoty.  W ocenie Kancelarii oraz naszego klienta zaproponowana kwota była rażąco niska. Kancelaria wszczęła postępowanie przed Starostą Poznańskim, które miało określić wysokość odszkodowania. Finalnie, w wyniku podjętych przez zespół Kancelarii działań, nasz klient uzyskał prawie trzykrotnie wyższe odszkodowanie.

Pub1

Ustal, czy będziesz dysponował utworem pracownika
9 kwietnia 2008

Pub2

Eksmisje w praktyce – ocena skutków nowelizacji art. 1046 KPC
2007 rok, Nr 5

Pub3

Umowa z kierownikiem budowy
2008 rok, Nr 50

Naszą zasadą jest bezpośredni kontakt z klientem, dlatego przyjęcie sprawy następuje zazwyczaj w ramach porady prawnej. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest uzgodnienie prowadzenia sprawy telefonicznie lub przez e-mail. Jeżeli efektem porady jest powierzenie sprawy kancelarii – porada jest nieodpłatna. W przypadku obsługi prawnej na zasadzie stałego zlecenia możliwe jest przyjęcie następujących systemów wynagrodzenia:
 • wynagrodzenie godzinowe – wszystkie czynności prawników są ewidencjonowanie z wyszczególnieniem danej sprawy oraz poświęconego czasu. Wynagrodzenie miesięczne obliczane jest jako iloczyn godzin poświęconych na obsługę prawną oraz ustalonej w umowie stawki godzinowej,
 • wynagrodzenie ryczałtowe – w umowie z klientem ustala się miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące pulę godzin do wykorzystania. W razie powierzenia nam zleceń ponad przewidzianą pulę godzin dalsze wynagrodzenie naliczane jest według ustalonej wcześniej stawki godzinowej.
W sprawach szczególnie skomplikowanych albo w razie trudnej sytuacji materialnej klienta możliwe jest ustalenie wynagrodzenia procentowego od sukcesu (success fee) i przystępnego wynagrodzenia ryczałtowego.

Kontakt

ul. Kochanowskiego 4/7 60-844 Poznań
+48 61 840 69 11 +48 61 842 87 06
kancelaria (at) przybecki.pl
782-217-64-96
301327751
PL 47 1140 2004 0000 3802 6670 3438
BRE Bank S.A. INTERNET BANKING, al. Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
SWIFT: BREXPLPWMBK SORT CODE 11402004