Zagospodarowanie przestrzenne – opinia prawna

Kancelaria przygotowała ekspertyzę prawną dla grupy mieszkańców Poznania w związku z procedurą nowelizacji studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego Miasta Poznania. Klienci zorganizowani w formie stowarzyszenia zakupili grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, jednak późniejsza polityka miasta uniemożliwiła im rozpoczęcie inwestycji, a planowane zmiany w studium w ogóle mogą wyłączyć przedmiotowe tereny z zabudowy. Z kolei sama zmiana studium w praktyce uniemożliwia formułowanie roszczeń odszkodowawczych, co stawia klientów kancelarii w patowej sytuacji. Celem opinii jest zdiagnozowanie stanu prawnego i poszukiwanie rozwiązań umożliwiających wyjście z tej kłopotliwej sytuacji.

Prawo internetowe – opinia prawna

Kancelaria przygotowała opinię prawną dla spółki prowadzącej usługi hostingowe. Celem opinii było wypracowanie zasad postępowania w przypadku otrzymania przez host-providera wezwania do zablokowania stron www ze względu na bezprawny charakter treści na nich umieszczonej. Analizie poddano zakresy odpowiedzialność host providera oraz administratora serwisów www.

Zagospodarowanie przestrzenne – opinia prawna

Kancelaria przygotowała opinię prawną dla warszawskiej spółki działającej na rynku biogazowni rolniczych. Przedmiotem analizy były ryzyka związane ze wstrzymaniem postępowania administracyjnego w przedmiocie pozwolenia na budowę, w związku z protestami niektórych właścicieli działek sąsiednich. Problem prawny dotyczył również możliwości wznowienia postępowania administracyjnego przez właścicieli pominiętych w postępowaniu o warunki zabudowy. Analizie podlegała również prawidłowość umocowania osób reprezentujących państwowe jednostki budżetowe, biorące udział w postępowaniu.

Zagospodarowanie przestrzenne – opinia prawna dla dewelopera

Mec. Tomasz Przybecki na zlecenie poznańskiego dewelopera przygotował opinię prawną w zakresie dopuszczalności wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla inwestycji polegającej na rewitalizacji i rozbudowie budynku mieszkalnego. Jednym z kluczowych zagadnień była określenie zasad ustalania przez organ administracji urbanistycznej dopuszczalnego procentu zabudowy działki, a w szczególności czy parametr musi być zawsze pochodną średniego procentu w obszarze analizowanym, czy też możliwe jest jego ustalenie w oparciu o inne kryteria.

Zasiedzenie kamienicy na Kazimierzu w Krakowie – odpowiedź na skargę kasacyjną Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

Na zlecenie spadkobierczyni przedwojennych właścicieli jednej z kamienic na krakowskim Kazimierzu mec. Tomasz Przybecki występuje w postępowaniu zasiedzeniowym z wniosku Skarbu Państwa. Sądy obu instancji oddaliły wniosek o zasiedzenie, uznając racje właścicieli tabularycznych. W związku ze skargą kasacyjną złożoną przez Prokuratorię Generalną SP konieczne stało się jednak dalsze działanie i wniesienie odpowiedzi na skargę. Sąd Najwyższy w ramach instytucji tzw. przedsądu zadecyduje czy argumenty podniesione przez Skarb Państwa są na tyle ważkie, aby w ogóle możliwe było rozpoznanie sprawy przez Sąd Najwyższy w zwykłym trybie.

Nowe technologie – usługi internetowe w odbiornikach telewizyjnych

Na zlecenie jednego z klientów kancelaria przygotowuje opinię prawną odnośnie stosowania przepisów ustawy o radiofonii i telewizji (oraz planowanej nowelizacji) do usług świadczonych w sieci Internet, odbieranych w przeglądarkach połączonych z odbiornikiem telewizyjnym. Zasadniczym problemem są obowiązki informacyjne usługodawcy oraz ograniczenia ustawowe w zakresie emisji reklam.

Zasiedzenie – opinia prawna

Na zlecenie spółki inwestycyjnej kancelaria przygotowała obszerny audyt prawny dotyczący krakowskiej nieruchomości, co której istnieje ryzyko zasiedzenia. Analiza obejmowała w szczególności kwestię samoistności posiadania, ochrony nabywcy w oparciu o rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych oraz kwestię dobrej wiary nabywcy działającego w zaufaniu do treści księgi wieczystej.

Zagospodarowanie przestrzenne – opinia prawna

Mec. Tomasz Przybecki na zlecenie warszawskiej spółki akcyjnej przygotował opinię prawną w zakresie dopuszczalności wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej. Jednym z kluczowych zagadnień była wykładnia przesłanki „kontynuacji funkcji zabudowy”, o której mowa w art. 61 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Prawo zamówień publicznych – opinia prawna

Na zlecenie specjalistycznej pracowni projektowej kancelaria przygotowuje opinię prawną dotyczącą wykładni umowy o prace projektowe oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Różnice w interpretacji zapisów umowy pomiędzy inwestorem a klientem kancelarii sprowadzają się do niezgodności rozliczeń rzędu kilkuset tysięcy złotych. W toku negocjacji konieczne stało się przygotowanie opinii, która pomoże klientowi znaleźć odpowiednie argumenty w dalszej części sporu.

Obrót gospodarczy - windykacja należności za roboty budowlane